Regulamin

Regulamin
Korzystania z serwisu www.lebanoclegi.pl

 

I. Postanowienia ogólne


1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego www.lebanoclegi.pl nazywanego dalej serwisem www.lebanoclegi.pl.

2. Administratorem serwisu www.lebanoclegi.pl jest firma:
PC 24 Sp. z o.o, NIP: 5882477220, REGON: 521167449
zlokalizowana przy ulicy Spokojnej 51 w Redzie 84-240,

zwana dalej administratorem.

3. Serwis www.lebanoclegi.pl prezentuje oferty obiektów noclegowych w sieci internet.

4. Użytkownikiem jest osoba która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę noclegową poprzez formularz zgłoszeniowy, bądź poprzez przedstawiciela serwisu.

5. Gościem serwisu jest każda inna osoba, odwiedzająca strony serwisu www.lebanoclegi.pl.

II. Działalność serwisu www.lebanoclegi.pl


1. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby promować działalność serwisu w internecie.

2. Zgłaszanie ofert do katalogu jest dobrowolne i podlega opłacie wg aktualnej oferty.

3. Ceny podane na stronach są cenami brutto

4. Aktualna oferta wraz z cennikiem jest dostępna po zalogowaniu się urzytkownika.

5. Dodanie obiektu może nastąpić tylko poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.lebanoclegi.pl bądź poprzez kontakt z przedstawicielem serwisu.

6. Opłata abonamentowa jest opłatą roczną. Rok abonamentowy liczony jest od dnia zamieszczenia prezentacji w serwisie www.lebanoclegi.pl i trwa 365dni. Opłata abonamentowa obejmuje umieszczenie ogłoszenia Urzytkownika na stronie głównej serwisu.

7. Osoba zgłaszająca obiekt w serwisie www.lebanoclegi.pl, oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach prezentacji są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek reklamowanego obiektu.

8. Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji oferty obiektu na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego obiektu, bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych.

9. Zamieszczanie w serwisie nieprawdziwych informacji o obiekcie jest zabronione.

10. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danej oferty bez możliwości roszczenia ze strony Użytkownika.

11. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność, za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną ofertą, bądź co do publikowanych zdjęć. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.
 

12. Zabronione jest korzystanie z serwisu www.lebanoclegi.pl w sposób niezgodny z polskim prawem.

13. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane bez konieczności powiadamiania użytkowników.

14. Użytkownik przesyłając formularz dodania obiektu oświadcza, że zgadza się z postanowieniami nieniejszego regulaminu.

15. Zgodnie z przepisem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (UoPK), konsument, który zawarł umowę na odległość, co do zasady może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 UoPK. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do UoPK. Zgodnie jednakże z przepisem art. 38 pkt. 12 UoPK, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym, w odniesieniu do Usług w zakresie wyżej wskazanym, o oznaczonym okresie świadczenia, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia.

16. Urzytkownik może złożyć reklamację, jeżeli czynności Administratora przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

17.     Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email: kontakt@lebanoclegi.pl lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące urzytkownika i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

18.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

19.     Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania..

20.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

21. Dane osobowe umieszczane w Serwisie są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

22.     Dokonując procesu Rejestracji, urzytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych w procesie Rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu.

23.     W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe urzytkowników jest Administrator.

24. Płatności w serwisie www.lebanoclegi.pl są realizowane za pośrednictwem PayU.